Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Atrakcyjna nieruchomość inwestycyjna w Sędziszowie Młp.

Zarząd Arriva Bus Transport Polska Sp. z o. o.  z siedzibą w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży następujących nieruchomości Spółki:

Nieruchomość, zlokalizowana przy ul. Kolejowej 5, 39-120 Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie.

Rokowania obejmują sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, tj. działek o nr ew.: 1742/1, 1743, 1744/2, 1771, 1772, 1773, 1775, 1776, 1777, 1778, 1804/1, 1872/1 o łącznej powierzchni 0,8412 ha wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń zlokalizowanych na ww. gruncie, objętego księgą wieczystą KW nr RZ1R/00023628/5 oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, tj. działki o nr ewidencyjnym  1745 o powierzchni 0,0543 ha wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń zlokalizowanych na ww. gruncie, objętego księgą wieczystą KW nr RZ1R/00010750/5

1. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie pisemnego zgłoszenia w terminie do dnia 12 listopada 2021 r.

2. Zgłoszenie powinno być sporządzone w języku polskim i zawierać:

  • imię, nazwisko/firmę, adres i (w przypadku podmiotów gospodarczych) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz numeru w rejestrze właściwym dla formy prowadzonej działalności gospodarczej(KRS, CEDIG),
  • oferowaną cenę nabycia (netto),
  • zobowiązanie nabywcy do pokrycia wszelkich kosztów, ciężarów publiczno-prawnych i wszelkich opłat (notarialne, sądowe) związanych z zawarciem umowy,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu rokowań, w szczególności przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  • podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu przystępującego do rokowań lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu,

Do zgłoszenia należy dołączyć aktualną informację z KRS/CEIDG oraz dokument potwierdzający umocowanie do podpisania zgłoszenia, jeżeli nie będzie to wynikać wprost ze złożonego aktualnego odpisu z KRS/CEIDG

3. Dający ogłoszenie ma prawo pozostawić bez rozpatrzenia te zgłoszenia, które nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 2, jak też zgłoszenia złożone po terminie oraz zawierające dodatkowe warunki i zastrzeżenia.

4. Zgłoszenia z dopiskiem w tytule „Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości Arriva w Sędziszowie Małopolskim, należy złożyć kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: pawel.aniszewski@arriva.pl (termin jest zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynie do spółki w dniu, o którym mowa w pkt 1).

5. Po rozpatrzeniu złożonych zgłoszeń będą podjęte dalsze ustne rokowania z wybranymi potencjalnymi nabywcami (odrębnie z każdym podmiotem). Informacje o rozpatrzeniu zgłoszeń zostaną przekazane w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń.

6. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotów, z którymi podejmie rokowania, swobodnego wyboru nabywcy, zwrócenia się o dostarczenie dodatkowych informacji, odstąpienia od rokowań lub od zamiaru sprzedaży bez podania przyczyny.

7. Osoby zainteresowane oględzinami przedmiotu rokowań, jak też otrzymaniem szczegółowych informacji, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 721 112 065  w godz. 8.00 – 18.00  lub mailowy na adres nieruchomosci@arrivabus.pl

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można również uzyskać pod adresem: https://arriva.pl/170/nieruchomosci-na-sprzedaz

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Informujemy, że odpowiadając na zaproszenie do rokowań oświadcza Pani/ Pan, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Arriva Bus Transport Polska dostępnej pod adresem: https://arriva.pl/286/polityka-prywatnosci-2-3

mat. płatny