REGULAMIN KONKURSU I GŁOSOWANIA

PLEBISCYT NA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO 2019 ROKU

                                               REGULAMIN KONKURSU

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem Plebiscytu Sportowego jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski z siedzibą w Ropczycach ul. Konopnickiej 5.
 2. Fundatorem nagród jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu Sportowego na Najlepszych Sportowców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 2019 roku.
 4. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najlepszych i najpopularniejszych sportowców, trenerów, talentów, działaczy, drużyn z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, którzy w 2019 roku wykazali się ponadprzeciętnymi osiągnięciami w dziedzinie sportu. 

II. ZASADY I PRZEBIEG PLEBISCYTU

 1. Organizator powołuje  8 osobową kapitułę konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele oddelegowani przez burmistrzów/wójtów z poszczególnych Gmin Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, pod przewodnictwem przedstawiciela Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego delegowanego przez Starostę.
 2. Kapituła konkursowa ustala kategorie konkursowe oraz proponuje i wybiera kandydatów w każdej z nich:
 1. SPORTOWIEC ROKU
 2. TALENT ROKU
 3. TRENER ROKU
 4. DZIAŁACZ SPORTOWY ROKU
 5. DRUŻYNA ROKU
 6. NAGRODA SPECJALNA KAPITUŁY

III. ZASADY GŁOSOWANIA W PLEBISCYCIE

 1. Plebiscyt zostanie przeprowadzony poprzez głosowanie internetowe na portalu informacyjnym www.rrs24.net.
 2. W konkursie może wziąć udział każda osoba.
 3. Każdy głosujący może oddać po jednym głosie dziennie w każdej z kategorii spośród zaproponowanych przez organizatora: sportowców, talentów, trenerów, działaczy oraz drużyn.
 4. Każdy głosujący, który chce wziąć udział w losowaniu nagród, przed przystąpieniem do głosowania, będzie musiał zapoznać się z Regulaminem Konkursu i zaznaczyć opcję AKCEPTUJĘ REGULAMIN. Kolejny krokiem jest podanie przez głosującego: e-mail, imię, numer telefonu.
 5. Głosowanie trwa od 3 stycznia 2020 roku do 26 stycznia 2020 roku do godziny 24:00.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W PLEBISCYCIE  KANDYDATÓW I GŁOSUJĄCYCH

 1. Kandydaci biorący udział w Plebiscycie na Najlepszych Sportowców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 2019 roku oraz osoby oddające swój głos w Plebiscycie podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Starostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z siedzibą w Ropczycach ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, tylko na potrzeby przeprowadzanego Plebiscytu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
 2. Uczestnicy VI Powiatowej Gali Sportu wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku w wybranych przez Organizatora środkach komunikacji.
 3. Laureaci oraz zwycięzcy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne  do udziału w Plebiscycie.
 5. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie trwania Plebiscytu bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie jej zgody przed jej cofnięciem. Dotychczasowe głosy oddane przez głosujących nie są brane pod uwagę podczas losowania nagrody ale są wliczane w celu wyłonienia laureatów.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Powołana przez Organizatora Kapituła Konkursowa w dniu 28 stycznia 2020 roku zatwierdzi wszystkie oddane głosy oraz sporządzi protokół z przebiegu spotkania. W każdej z kategorii zostaną wyłonieni zwycięzcy i przyznane 3 nagrody: I MIEJSCE – nagroda o wartości 1 000 zł, II MIEJSCE – nagroda o wartości 700 zł, III MIEJSCE – nagroda o wartości 500 zł
 2. NAGRODA SPECJALNA KAPITUŁY zostanie przyznana przez członków Kapituły Konkursowej jednej osobie szczególnie zaangażowanej w działalność sportową. Wysokość nagrody 1 000 zł.
 3. Zwycięzcy Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 2019 roku zostaną ogłoszeni podczas uroczystej VI Powiatowej Gali Sportu (o terminie i miejscu VI Powiatowej Gali Sportu Organizator poinformuje w późniejszym czasie).
 4. Spośród osób oddających głosy na swoich kandydatów, w trakcie uroczystej gali zostanie wylosowany jeden wygrany kupon, a osobie, która oddała głos zostanie przyznana nagroda o wartości  500 zł.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności  powiadomienia laureata o wygranej z powodu podania błędnego numeru telefonu  lub zmiany jego numeru. Organizator podejmie 10 prób skontaktowania się z laureatem, a w przypadku braku kontaktu zostanie wylosowany kolejny kupon.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady systemu do głosowania uniemożliwiające przeprowadzenie głosowania i wyłonienie laureatów oraz inne przeszkody powstałe na skutek siły wyższej.

VI. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych jest firma EKASoft Krzysztof Rybski, Okonin nr 77, 39-100 Ropczyce zwana dalej EKASoft, właściciel portalu RRS24.NET
 2. GŁOSUJĄCY to osoba biorąca udział w głosowaniu, która akceptuje ten regulamin.
 3. Dane (dalej DANE) które są zbierane to: imię, email, numer telefonu.
 4. GŁOSUJĄCY udziela zgodę EKASoft przetwarzać DANE.
 5. GŁOSUJĄCY udziela zgodę EKASoft przekazać DANE do Powiat Ropczycko-Sędziszowski z siedzibą w Ropczycach ul. Konopnickiej 5.
 6. GŁOSUJĄCY może zażądać od EKASoft skasować swoje DANE, poprzez wysłanie prośby o skasowanie danych na adres email: admin@rrs24.net