Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Złoty Jubileusz 50-lecia działalności Przedszkola nr 1 w Ropczycach! [ZDJĘCIA]

W ubiegły czwartek Publiczne Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ropczycach świętowało swoje 50-lecie. Niestety z powodu epidemii, która uniemożliwia zorganizować nam dużej uroczystości, chcieliśmy choć w skromny sposób, świętować nasz Jubileusz – mówi dyrektor placówki Pani Małgorzata Zalecka.

8 października były dniem wypełnionym wielką radością i dumą, gdyż w ten dzień odbyły się obchody świętowania 50-lecia funkcjonowania placówki.

Złoty jubileusz stał się okazją do wspomnień o ludziach i wydarzeniach, związanych z tym miejscem. Każda grupa przedszkolna w swoich salach zaprezentowała przygotowane z tej okazji utwory – piosenki, wiersze czy też przedstawienia. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością pierwsza dyrektor przedszkola pani Emilia Brzycka, pełniąca funkcję w latach 1970 do 1985, oraz pani Alicja Celler będąca dyrektorem placówki w latach 1996 – 2006.

Fotorelacja Grup Przedszkolnych:

HISTORIA PRZEDSZKOLA

1 września 1970 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ropczycach, Wydział Oświaty powołuje Państwowe Przedszkole  w Ropczycach jako przedszkole 4-oddziałowe z możliwością przyjęcia do 140 dzieci. Placówka ta zajęła nowo wybudowany budynek przy dzisiejszej ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego.

Jak doszło do powstania Publicznego Przedszkola nr 1 w Ropczycach?

Zacznijmy od początku…

Tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości do Ropczyc przybyły Siostry Służebniczki BDNP. Założyły one dla ropczyckich dzieci Ochronkę. Jednak po II wojnie światowej  władze       państwowe mocno ograniczyły jej funkcjonowanie. Zrodziła się więc potrzeba zorganizowania opieki i edukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym. W 1949 roku z inicjatywy Ligi Kobiet powstało Państwowe Przedszkole w Ropczycach. Od tego roku datuje się powstanie publicznego wychowania przedszkolnego na terenie Ropczyc.

Dokument powołujący Przedszkole w Ropczycach

Przedszkole znajdowało się w budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, gdzie zajmowało dwa pomieszczenia: salę i kuchnię.  Budynek ten był drewniany, nie posiadał bieżącej wody, kanalizacji czy centralnego ogrzewania. Funkcjonował jeden oddział przedszkolny (5-cio godzinny), do którego w latach 1949-1953 uczęszczało do 20 dzieci. W przedszkolu pracowały dwie osoby. Pierwszą kierowniczką przedszkola i równocześnie wychowawczynią była pani Stefania Pajda (Viscardi). W przedszkolu zatrudniona była jeszcze kucharka.

Budynek Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół”

W kolejnych latach liczba dzieci uczęszczających do przedszkola stopniowo  wzrastała.  Ówczesna   kierownik przedszkola   pani   Emilia    Brzycka*   tworzyła   kolejne    grupy przedszkolne. W 1963 roku funkcjonowało 3 grupy, w tym dwie 9-cio godzinne. Do przedszkola uczęszczało 90 dzieci. Wzrosła również liczba pracowników tej placówki, zatrudnionych było 5 wychowawczyń oraz 6 pracowników obsługowo-administracyjnych. Przedszkole otrzymało dodatkowe pomieszczenia na salę zajęć i szatnię. Jednak mimo ciągłej konserwacji  i remontu budynku panujące w nim warunki były kwestionowane przez służby sanitarne.

W związku z coraz trudniejszymi warunkami pobytu dzieci w placówce wśród kierownictwa i pracowników przedszkola oraz wśród rodziców zrodził się pomysł budowy nowego obiektu.

22 lutego 1967 roku przy Miejskim Komitecie Frontu Jedności Narodu powstał Społeczny Komitet Budowy Przedszkola. Działał on bardzo aktywnie. Rozpoczął zbiórkę funduszy na budowę. Zwrócił się do zakładów pracy i instytucji oraz mieszkańców Ropczyc o wsparcie finansowe i materialne oraz prace społeczne na rzecz przedszkola. Równocześnie rozpoczęły się działania związane z pozyskaniem odpowiedniej parceli, gromadzeniem materiałów budowlanych oraz kompletowaniem dokumentów i zdobywaniem zgód na rozpoczęcie budowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na zaangażowanie członków Komitetu, a zwłaszcza na pracę  pana inż. Stefana Klimczyka odpowiedzialnego za sprawy prawno-techniczne, pani Janiny Zawiszy wychowawczyni przedszkola, która zajmowała się rozliczaniem zobowiązań oraz  pani kierownik przedszkola Emilii Brzyckiej mobilizującej społeczeństwo i rodziców na rzecz budowy przedszkola.

Poniżej zdjęcia przedstawiające budowę przedszkola:

1 września 1970 roku zostało powołane Państwowe Przedszkole w Ropczycach, a  1 października 1970 roku otrzymało ono imię Marii Konopnickiej.  W związku z pracami porządkowymi i wykończeniowymi, dzieci przeniosły się do nowego budynku w styczniu 1971 r. Funkcjonowało cztery grupy przedszkolne, do których uczęszczało 127 dzieci.  W przedszkolu zatrudnionych było 18 pracowników.

Na rozwój wychowania przedszkolnego w naszym mieście duży wpływ miał rozwój samych Ropczyc. Należy zwrócić uwagę, że w latach 70-tych do miasta napłynęło wielu nowych mieszkańców. Związane było to z powstającymi nowymi zakładami pracy. Wtedy to działalność rozpoczęły Zakłady Magnezytowe oraz Cukrownia.  Wzrastała wówczas potrzeba zapewnienia opieki dzieciom w wieku przedszkolnym, ponieważ kobiety również podejmowały pracę zarobkową. Odpowiadając na potrzeby społeczeństwa, w 1972 roku w przedszkolu powstaje 5 oddział. Ponad 170 dzieci było objętych opieką przedszkolną.

W 1973 roku z inicjatywy dyrektor przedszkola pani Emilii Brzyckiej powstaje plan budowy krytego basenu przy przedszkolu. Budowa pływalni była pomysłem innowacyjnym zarówno na tamte czasy, jak i na ówczesne. Powołano Komitet Budowy i rozpoczęto zbiórkę funduszy finansowych oraz materiałów budowlanych. Przedszkole  i w tym przypadku mogło liczyć na pozytywny odzew zakładów pracy, instytucji, szkół oraz rodziców.

Basen tworzono i oddano do użytku 1 czerwca 1977 roku.

Wraz z   rozwojem Ropczyc wzrastała ciągle potrzeba tworzenia w przedszkolu coraz większej ilości miejsc dla dzieci.  Ze względów lokalowych Publiczne Przedszkole nr 1 nie mogło ich zapewnić. Zaistniała konieczność organizacji kolejnych przedszkoli w mieście. W 1976 roku powstało Przedszkole nr 2, które mieściło się w bloku na ul. Armii Krajowej. Kolejne przedszkola powstały w 1981 roku (obecne Publiczne Przedszkole nr 2 w Ropczycach) i 1987 roku (Przedszkole „Plastusiowe”                            w obecnym budynku Szkoły Muzycznej w Ropczycach).

W 1995 roku w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Ropczycach utworzony zostaje jeszcze jeden, już 6 oddział, poprzez adaptację basenu na salę dydaktyczną.

W 1999 r., dzięki inicjatywie dyrektor przedszkola pan Alicji Celler oraz  wsparciu finansowemu ze strony rodziców, wykorzystując niewielkie, wolne pomieszczenie w przedszkolu powstaje „suchy basen” wypełniony kolorowymi piłeczkami. Basen ten funkcjonuje do dnia dzisiejszego i nadal  sprawia przedszkolakom wiele radości.

Zdjęcie zabawy na suchym basenie z 1999r. i 2019

W 2008 roku korzystając z funduszy unijnych zostaje otwarty Zamiejscowy Oddział Publicznego Przedszkola nr 1 w Ropczycach na ul. Leśnej (Granice). Oddział znajduje się w budynku wielofunkcyjnym, gdzie od 2016 roku  działają dwie grupy przedszkolne.

Budynek wielofunkcyjny przy ul. Leśnej, gdzie znajduje się zamiejscowy Oddział PP1

Przez lata swojej działalności, dzięki zaangażowaniu i pracy kolejnych dyrektorek, pracowników przedszkola   i rodziców, a przede wszystkim przy wsparciu władz miasta, zarówno budynek jak i otoczenie Publicznego Przedszkola nr 1 były ciągle modernizowane. Poprzez wykonywane remonty oraz zakup odpowiedniego wyposażania stwarzano warunki dostosowywane do potrzeb rozwojowych dzieci i zaleceń instytucji państwowych. Przedszkole mogło liczyć na wsparcie również w sytuacji kryzysowej,  jaką niewątpliwie była powódź, która nawiedziła Ropczyce w czerwcu 2009 roku.

Wyrządziła ona duże szkody w mieście i niestety nie ominęła przedszkola. Piwnica została całkowicie zalana, w salach na niższej kondygnacji budynku było ponad 1 m wody. Podłoga była zupełnie  zniszczona, w  niektórych miejscach popękały ściany, a część  wyposażania  nie  nadawała  się  do  użytku.

Zdjęcia: powódź 2009 i prace remontowe po powodzi:

Dzięki wsparciu organu prowadzącego oraz wysiłkowi  dyrektor przedszkola pani Sabiny Adamus, pracowników przedszkola oraz rodziców, udało się wykonać niezbędne prace porządkowe oraz remontowe.  Przedszkole we wrześniu tego samego roku mogło wrócić do normalnej pracy.

W 2015 roku do użytku został oddany wybudowany przy przedszkolu   w miejscu starego,  nowy plac zabaw. Posiada on dużą powierzchnią do bezpiecznej zabawy, ze strefą zieloną i wieloma urządzeniami ogrodowymi. Plac jest ogólnodostępny, stał się miejscem zabawy i wypoczynku nie tylko dla przedszkolaków, ale również dla wszystkich chętnych dzieci mieszkających w Ropczycach.

Obecnie Publiczne Przedszkole nr 1  w Ropczycach posiada  8 grup przedszkolnych,  w tym 6 grup w budynku na ul. Wyszyńskiego, i 2 w Oddziale Zamiejscowym na ul. Leśnej. Wychowaniem przedszkolnym może objąć ponad 180 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zatrudnia 31 pracowników.

                Od lat 60. rozpoczyna się w Polsce okres dynamicznego rozwoju nowej dziedziny naukowej jaką była pedagogika przedszkolna. Publiczne wychowanie przedszkolne szybko się rozwijało i zaczęło w sposób planowy (metodyczny) prowadzić wychowanie i edukację małych dzieci. Publiczne Przedszkole nr 1 w Ropczycach od samego początku swojego istnienia było miejscem, z którym związane były nauczycielki wychowania przedszkolnego z miasta i gminy Ropczyce. Niektóre stawiały w nim pierwsze kroki w zawodzie, a inne doskonaliły swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w konferencjach metodycznych organizowanych w przedszkolu. Gdy powstawały nowe przedszkola  w Ropczycach, to właśnie te nauczycielki były w nich zatrudniane, często również na stanowiskach kierowniczych.

W Publicznym Przedszkolu nr 1  w Ropczycach zostały wypracowane pewne zwyczaje przedszkolne, jak również została zapoczątkowana coraz większa otwartość na środowisko społeczne. Wszystko to jest  kontynuowane i rozwijane    w naszych przedszkolach, np. spotkania wigilijno-opłatkowe,  z okazji Dnia Babci i  Dziadka, z okazji Dnia Mamy  i Taty, bale przebierańców, uczestnictwo w różnych uroczystościach o charakterze lokalnym i  patriotycznym oraz wiele innych. Bez nich trudno nam sobie wyobrazić działalność przedszkola, a wtedy była to innowacyjność.

Wychowanie przedszkolne w mieście i gminie Ropczyce na przestrzeni kilkudziesięciu lat bardzo się rozwinęło. Przetrwało trudne chwile w 1999 roku, kiedy nastąpiła reorganizacja przedszkoli. Obecnie, dzięki Burmistrzowi Ropczyc Panu Bolesławowi Bujakowi Bujakowi i Radzie Miejskiej  w mieście i gminie istnieje 6 publicznych przedszkoli, a przy prawie każdej szkole znajduje się oddział przedszkolny. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat, niezależnie od tego czy mieszkają w mieście czy na wsi, mają zapewnioną opiekę przedszkolną.

Konferencja metodyczna i zajęcia pokazowe prowadzone przez panią Janinę Zawisza – 1969r.:

Konferencja metodyczna i zajęcia pokazowe prowadzone przez panią Bożenę Frąckowiak – 1994r.

Bal karnawałowy – 1971r.

Obchody 11 listopada – 2000 r.

Spotkanie z Mikołajem – 1989 r.

Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadzia – 1981 r.

Przedszkolada – 1997 r.

Wigilia – 2004 r.

Źródło: Folder opracowany na 50-lecie Publicznego Przedszkola nr 1 w Ropczycach.

Opracowanie to przedstawia tylko zarys historii powstania Publicznego Przedszkola nr 1 w Ropczycach oraz rozwoju wychowania przedszkolnego na terenie naszego miasta. Być może w przyszłości powstanie bardziej obszerne  i szczegółowe opracowanie. Wszystkie osoby, które mają wspomnienia związane z naszym Przedszkolem i chciałyby się nimi podzielić, prosimy o kontakt – mówi dyrektor placówki p. Małgorzata Zalecka.

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Zbyszek
Zbyszek
3 lat temu

Chodziłem do tego na “Sokole”. Szkoda że tak niewiele się pamięta z tamtych lat.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x