Regulamin konkursu RRS24.NET na facebooku

Regulamin konkursu – Dla AKTYWNYCH!

§ 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Konkurs jest organizowany na osi czasu portalu „Informacje z powiatu ropczycko-sędziszowskiego – RRS24.net”, zwany dalej RRS24.NET w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/rrs24.net/

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej “Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Organizatorem Konkursu jest właściciel portalu RRS24.NET firma GlobOut Joanna Jarząb. z siedzibą w Ropczycach przy ulicy Leśnej 183, 39-100 Ropczyce

5. Konkurs trwać będzie 14 dni od momentu opublikowania postu konkursowego na osi czasu profilu RRS24.NET, w serwisie Facebook (tj. od dnia 04.08.2019 r. od godziny 14:00 do dnia 18.08.2019 r. do godziny 20:00).

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

7. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. [UCZESTNICY KONKURSU]

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.

2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej “Uczestnikiem”.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Polski, mające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich oraz tych, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie. Zgoda będzie weryfikowana po wyłonieniu zwycięzcy.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Facebook, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Facebook.

5. Osoba, która obserwuje i lubi fanpage RRS24.NET w serwisie Facebook

§ 3. [ZASADY KONKURSU]

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest aktywność na fanpage portalu RRS24.NET w dniach trwania konkursu w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/rrs24.net/ . Aktywność jest liczona od postów dodanych na portal RRS24.NET po zamieszczeniu informacji o konkursie czyli od dnia 04.08.2019r. Każda z poniższych aktywności jest punktowana:

  • polubienie (i inne emotikonki) postu – 1 pkt.
  • komentarz – 2 pkt.
  • udostępnienie postu (publicznie) na swoim portalu – 3 pkt.

2. Zgłoszenia do wzięcia udziału w konkursie należy opublikować pod postem konkursowym na profilu RRS24.net w formie komentarza „ biorę udział” i zaprosić do udziału dwie osoby w czasie wskazanym w § 1 pkt 5. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu profilu RRS24.NET w serwisie Facebook nie będą brały udziału w Konkursie.

3. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie.

4. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.

5. Zgłoszenie konkursowe i komentarze nie mogą zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:

a. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie Facebook,

b. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kontem w serwisie Facebook, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby.

7. Uczestnicy są zobligowani do niedostarczania w ramach udziału w konkursie treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, treści pornograficznych, propagujących nienawiść na jakimkolwiek tle oraz nie używania słów o charakterze obelżywym. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać antyreklamy marki Organizatora bądź reklamy firm konkurencyjnych oraz naruszać dóbr osobistych Organizatora i osób trzecich.

8. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród.

§ 4. [NAGRODY]

1. Nagrodą w Konkursie jest jeden z trzech zegarów ściennych polskiej produkcji:

  1. zegar ścienny Sheen
  2. zegar ścienny Motyle
  3. zegar ścienny Coffe time

Zwycięzca ma prawo wyboru, który z pośród trzech zegarów wymienionych w pkt.1 niniejszego paragrafu chce otrzymać. Kolejna osoba z pośród dwóch a trzecie miejsce zostanie nagrodzone zegarem ściennym, który pozostał.

2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród, jeśli aktywność będzie, w subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowa pod względem kreatywnym i jakościowym, a także niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.

§ 5. [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej dnia 23.08.2019 r. o godzinie 21.00.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu na profilu Facebook „” w poście WYNIKI KONKURSU. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem RRS24.NET na Facebooku poprzez wiadomość prywatną, aby otrzymać nagrodę.

3. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem RRS24.NET na Facebooku poprzez wiadomość prywatną najpóźniej do dnia 25.08.2019 r. do godziny 21:00. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz wyboru Zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych Zgłoszeń konkursowych.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.

§ 6. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.

3. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości dane zwycięscy tj. imię i nazwisko w  środkach masowego przekazu, jak również na stronie internetowej oraz w komunikacji na profilu RRS24.NET w serwisie Facebook. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.

§ 7. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub aktywność będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,

b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook,

c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Facebook,

d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook.

§ 8. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie: https://rrs24.net/regulamin-konkursu-rrs24-net-na-facebooku/

2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.