Bank Spółdzielczy w Ropczycach - Kredyt gotówkowy

Przedsiębiorca, czyli kto?

Bardzo często w języku potocznym jak i mediach spotykamy się z pojęciem  przedsiębiorcy. Określenie  to pojawia się również w ustawach, decyzjach wydawanych przez organy administracyjne czy też w prasie. Zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców za przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną , osobę prawną lub jednostkę organizacyjną  niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca  działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższą definicję należy wyjaśnić, że działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Wskazana definicja przedsiębiorcy pokrywa się z pojęciem przedsiębiorcy na gruncie Kodeksu cywilnego.

            Mianem osoby fizycznej określa się w prawie cywilnym każdego człowieka od chwili urodzenia aż do  śmierci, jednak w przepisach prawnych takiej definicji nie znajdziemy. Osoba fizyczna jest przedsiębiorcą, jeżeli prowadzi jednodobową działalność gospodarczą. Podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. 

            Osoba prawna to jednostka organizacyjna, posiadająca odpowiednią strukturę i tak np. są to kapitałowe spółki prawa handlowego – spółka z o.o. i spółka akcyjna, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje, partie polityczne, Skarb Państwa. Podmioty te uzyskują osobowość prawną z chwila wpisania ich do właściwego rejestru, najczęściej Krajowego Rejestru Sądowego. Zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna są podmiotami prawa cywilnego.

            Niekiedy ustawodawca na potrzeby danego aktu prawnego wprowadza odmienne pojęcie przedsiębiorcy (przyjmuje się, że nie wynika to z błędu lub niedopatrzenia ustawodawcy 🙂). Nie jest to sytuacja pożądana, gdyż przeczy to zasadzie spójności prawa i czytelności przepisów. Jeżeli dana ustawa zawiera odrębną definicję przedsiębiorcy, to należy ją tak rozumieć, jak wskazuje w tym konkretnym przypadku ustawodawca, na potrzeby wykładni tego aktu normatywnego. W innych sytuacjach należy się posiłkować definicją zawartą w kodeksie cywilnym i ustawie Prawo przedsiębiorców.

            Osoby prawne jak i fizyczne – w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej są przedsiębiorcami i tym samym ważnymi uczestnikami obrotu gospodarczego.

Autor: Karolina Jasińska, Radca Prawny – Sędziszów Młp.  www.karolinajasinska.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x