Orzech promocje

Inwestycje w powiecie wstrzymane !!! Starostwo straciło ponad 6 mln zł !

Na kilka miesięcy wstrzymano wszelkie inwestycje powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Na konferencji prasowej dotyczącej przymusowej restrukturyzacji PBS, starosta Witold Darłak oraz wicestarosta Bernadeta Frysztak poinformowali, że Starostwo Powiatowe w Ropczycach straciło 6 mln. 310 tys. zł.  

W związku z kłopotami finansowymi PBS i jego przymusową restrukturyzacją, powiat utracił 43% środków, które znajdowały się na kontach w tym banku. W podobnej sytuacji jest 34 samorządy w województwie podkarpackim.  

Wszystkie inwestycje w tym planowane remonty dróg, chodników i mostów zostają przesunięte przynajmniej o pół roku. Zostały również częściowo utracone środki przeznaczone na realizacje działań w ramach współpracy z PFRON. Niestety na wspomnianych kontach znajdowały się także depozyty finansowe mieszkańców DPS w Lubzinie i DPS w Rudzie.  

Starosta zapewnił, że pensje pracowników starostwa i podległych jednostek będą wypłacone, ale planowane podwyżki zostają na razie zawieszone. Zwolnienia pracownicze także nie są planowane – takie decyzje jeśli będą to dopiero w II połowie roku zapewnia W. Darłak. Poinformował również, że starostwo pracuje bez zmian. Całość konferencji prasowej znajdziesz TUTAJ.

Klienci indywidualni byłego PBS, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także mikroprzedsiębiorcy, których środki na koncie nie przekraczały równowartości 100 000 euro (ok. 420 000 zł), nie muszą się martwić, gdyż Nowy Bank BFG gwarantuje wypłatę w 100% .  

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
OŚWIADCZENIE Rady Nadzorczej PBS
OŚWIADCZENIE Rady Nadzorczej PBS
4 lat temu

OŚWIADCZENIE
Oświadczenie Rady Nadzorczej w zawieszeniu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku

W związku z decyzją Zarządu BFG o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku (PBS) podjętą w dniu 15.01.2020 r. i dostarczoną Bankowi w dniu 17.01.2020 r. oraz jej powodami informujemy jako Rada Nadzorcza oraz podzielając stanowisko Zarządu, który ww. decyzją został odwołany, że PBSBank od roku 2016 pozostawał pod ścisłym nadzorem KNF w związku z realizacją opracowanego i zatwierdzonego przez Komisję Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016-2020 jako efektu pogorszenia się sytuacji Banku w następstwie realizacji zaleceń KNF po inspekcji problemowej w obszarze jakości aktywów, która miała miejsce na początku 2016 r. Ujawnione wówczas nieprawidłowości w obszarze zarządzania aktywami Banku doprowadziły do zmiany składu Zarządu. Kolejne nieprawidłowości ujawnione w trakcie realizacji programu naprawczego, skutkowały złożeniem do Prokuratury zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłych pracowników Banku jak i niektórych dłużników oraz koniecznością tworzenia dalszych znaczących rezerw celowych, o czym na bieżąco Bank informował KNF. Zgłoszone sprawy, na dzień wydania decyzji przez BFG, były w trakcie procesowania.

Prowadzone działania, których celem była stopniowa poprawa sytuacji kapitałowej Banku odbywały się zgodnie z zatwierdzonym Programem Postępowania Naprawczego oraz w konsultacji z KNF i omawiane na licznych spotkaniach z przedstawicielami nadzoru. Rada akceptowała działania Zarządu ponieważ przedstawiane dane dawały podstawy by sądzić, że proces sanacji jest możliwy. Zaznaczyć należy że ostatnie spotkania z przedstawicielami KNF odbywały się końcem 2019 r., oraz w dniu 7.01.2020 r. Celem kluczowym było prowadzenie naprawy Banku przy zachowaniu spokoju wśród klientów, bezpieczeństwa i stabilności zgromadzonych środków, w tym podmiotów sektora JST oraz zagwarantowanie obligatariuszom wykupu obligacji w przypadających terminach, o czym świadczyła utrzymująca się bardzo dobra sytuacja płynnościowa. Dla organów Banku istotne było także utrzymanie miejsc pracy oraz optymalnej sieci placówek, dobrego wizerunku, reputacji i stabilności całego sektora bankowości spółdzielczej, a przede wszystkim BS-ów rynku lokalnego.

Nadmieniamy, że w roku 2019 miała miejsce kolejna inspekcja KNF w obszarze jakości aktywów, której zalecenia Bank w całości wykonał i odzwierciedlił w księgach rachunkowych na datę 31.10.2019 r. objętą przeglądem.

W związku z utworzeniem znaczącego poziomu rezerw celowych Bank został wezwany przez KNF do opracowania nowego dokumentu „Planu Naprawy” złożonego do KNF końcem lipca 2019 r. oraz zaktualizowanego pod kątem aktualnej sytuacji Banku oraz uwag skierowanych do Banku przez KNF i przekazanego ponownie w dniu 27.12.2019 r. Do dnia wydania decyzji o przymusowej restrukturyzacji przez BFG, Bankowi nie przekazano żadnego dokumentu w zakresie oceny przedłożonego Planu naprawy.

Ponadto w 2019 r. Bank dwukrotnie poddał przeglądowi bieżącą sytuację Banku przez niezależną firmę audytorską, która potwierdziła prawidłowość i rzetelność prowadzonych ksiąg Banku, w tym istotnego dodatniego wyniku finansowego wypracowanego w roku 2019. Zweryfikowany wynik finansowy był także przedmiotem wniosku złożonego przez Bank do KNF o wydanie zezwolenia na jego zaliczenie do kapitału podstawowego Tier1, który do dnia wydania decyzji BFG nie został rozpatrzony, pomimo tego, że to działanie było również wcześniej uzgadniane z przedstawicielami KNF.

Zaudytowany wynik badania śródrocznego na dzień 31.10.2019 roku oraz całoroczny za rok 2019 odwrócił wreszcie trend raportowania strat. Utrzymany w kolejnych miesiącach dawał gwarancje stabilności i możliwości kontynuacji działalności. Praktycznie na finiszu naszych działań proces dojścia do minimów nadzorczych został przerwany niezrozumiałą powszechnie decyzją BFG, która zakłóciła, objętą do tej pory przez Bank szczególną troską, stabilność płynnościową oraz nadszarpnęła wizerunek sektora banków spółdzielczych. Bank na dzień 31.10.2019 roku wypracował wynik finansowy brutto w kwocie 23,1 mln zł a wynik netto 18,8 mln zł przy łącznym współczynniku kapitałowymi 3,45%, oraz dodatnich kapitałach bilansowych. Decyzja KNF o zaliczenie wyniku bieżącego do kapitału podstawowego, przy innych podejmowanych działaniach, poprawiła by sytuację kapitałową Banku. Niezrozumiała jest dla nas kwota oszacowania strat na poziomie 182,9 mln zł przez firmę, której BFG zleciło wykonanie oszacowania, która nie jest firmą audytorską a dokonała takiego oszacowania. Nie podlega ona nadzorowi Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Przedmiotem jej działania są między innymi zarządzanie nieruchomościami i usługi doradztwa i metod zarządzania.

Dziwi fakt, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny zlecił takiej Spółce tak poważną z punktu widzenia dalszego funkcjonowania Banku usługę. Wpisuje się to w bieżące doniesienia co do braku właściwego nadzoru nad Spółką GetBack i wręcz przesadzone w naszej ocenie działania nadzorcze UKNF i BFG wobec naszego Banku.

W związku z decyzją Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu procedury przymusowej restrukturyzacji PBS, Rada Nadzorcza w zawieszeniu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku w dniu 20.01.2020 r. podjęła Uchwały o wniesieniu skargi na w/w decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem BFG.

Interwencja BFG w sytuacji, gdy Bank pozostawał w procesie zaawansowanych działań nakierowanych na odzyskanie należności straconych i odbudowania poziomu kapitałów oraz realizował kolejny etap optymalizacji kosztowej i skali działania, rodzi pytanie o intencje.

Rada Nadzorcza w zawieszeniu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku wszystkim naszym interesariuszom dziękuje za wieloletnią lojalność i wiarę że spółdzielcza forma własności to dobry wybór.

Członkowie Rady Nadzorczej

1
0
Would love your thoughts, please comment.x